Tarnowskie Góry Park (TGP)

About This Project

Nieruchomo?? po?o?ona jest w bezpo?rednim s?siedztwie zjazdu z autostrady A4, w pobli?u skrzy?owania z AOW-A4/S8.
W bezpo?rednim s?siedztwie dzia?ki zlokalizowano obiekty magazynowo-biurowe, m.in. Huber Group Polska, MAN Top Used, Thermo Systems, Sato Polska, Einhell Polska..

Obecnie tereny w s?siedztwie nieruchomo?ci s? systematycznie zagospodarowywane pod inwestycje produkcyjno-us?ugowo-magazynowe, zgodnie z planami miejscowymi i strategi? rozwoju gminy Tarnowskie Góry.

Obecnie tereny w s?siedztwie nieruchomo?ci s? systematycznie zagospodarowywane pod inwestycje produkcyjno-us?ugowo-magazynowe, zgodnie z planami miejscowymi i strategi? rozwoju gminy Tarnowskie Góry.
Teren nieruchomo?ci jest cz??ciowo zagospodarowany. Na terenie nieruchomo?ci znajduj? si? m.in.: g?ówny budynek, w którym znajduj? si? powierzchnie produkcyjno-magazynowe, budynki biurowe, budynki warsztatowo-magazynowe i produkcyjne. Teren wokó? budynków stanowi utwardzona powierzchnia s?u??ca do obs?ugi komunikacyjnej obiektu. Ponadto w zachodniej, pó?nocnej i wschodniej cz??ci nieruchomo?ci zlokalizowane s? niezabudowane oraz zabudowane obiektami przeznaczonymi do likwidacji tereny o ??cznej powierzchni 153 000 m2. stanowi?ce rezerw? inwestycyjn?:
– w zachodniej cz??ci nieruchomo?ci, o pow. 34 000 m2
– w pó?nocnej cz??ci nieruchomo?ci, o pow. 36 000 m2
– w pó?nocno-wschodniej cz??ci nieruchomo?ci o pow. 25 000 m2
– we wschodniej cz??ci nieruchomo?ci o pow. 58 000 m2.

PROPOZYCJE ROZWOJU

RNG opracowa?o dwie propozycje rozwoju parku, jak przedstawiono poni?ej. Program mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od popytu ze strony najemców.

Category
Oferta nieruchomo?ci, Oferty najmu